articles junyer

L’Impost sobre la Renda dels No-Residents fiscals a Andorra és un impost directe que s’aplica a les persones o les empreses que obtenen rendes al Principat d’Andorra i que no resideixen a Andorra.

L’IRNR l’han de pagar les empreses i les persones que no resideixen a Andorra i que han obtingut rendes a Andorra.

L’import de l’impost a pagar en general és un 10% de l’import de la factura pagada.

Si es tracta de rendes pagades en concepte de cànons l’impost és d’un 5% de la factura pagada i per les reassegurances un 1,5%.

Les empreses andorranes que paguin rendes a empreses o persones que no resideixen a Andorra en relació a serveis realitzats a Andorra han de complir amb les obligacions següents:

 • Retenir l’import resultant d’aplicar el tipus impositiu a l’import de la factura en concepte d’impost que s’ha d’ingressar;
 • Presentar al ministeri de les finances la declaració de retenció i d’ingrés a compte de l’impost durant els mesos d’abril, juliol, octubre o gener immediatament posterior a la retenció.

En cas de convenis de doble imposició, s’hauria de revisar cas per cas si s’aplica o no aquest impost.

articles junyer

L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques és un impost directe que grava les rendes obtingudes per les persones físiques que rebin la consideració de residents fiscals en territori andorrà.

Es grava la renda mundial obtinguda per l’obligat tributari.

Obligat tributari és qualsevol persona física en què es doni una de les circumstàncies següents:

 • Visqui més de 183 dies en el territori andorrà durant l’any natural;
 • Que radiqui a Andorra el nucli principal de les seves activitats econòmiques o els seus interessos econòmics, de manera directa o indirecta.

L’IRPF grava:

 • Les rendes del treball;
 • Les rendes del capital immobiliari;
 • Les rendes d’activitats econòmiques;
 • Les rendes del capital mobiliari;
 • Els guanys i pèrdues de capital.

El tipus de tributació és del 10%. No obstant, la llei preveu reduccions el que implica que el tipus equivalent és d’un 5% per a les rendes compreses entre 24.000 euros i 40.000 euros.

L’obligat tributari haurà de presentar la declaració de l’IRPF entre l’1 d’abril i el 30 de setembre de l’exercici posterior al que és objecte de declaració.

articles junyer

L’Impost General Indirecte és un impost indirecte que grava:

 • Els lliuraments de béns i les prestacions de serveis efectuats en territori andorrà per empresaris o professionals a títol onerós, amb caràcter habitual o ocasional, en el desenvolupament de la seva activitat econòmica;
 • Les importacions de béns.

Les persones físiques o jurídiques que desenvolupen activitats econòmiques no tenen la consideració d’empresaris pel que fa a aquest impost (excepte que manifestin de forma expressa la voluntat de ser-ho) quan facin lliuraments de béns i prestacions de serveis que no superin la xifra anual de 40.000 euros.

El tipus de gravamen general és del 4,5%.

Els obligats tributaris han de presentar la liquidació de l’impost periòdicament en funció de la xifra anual de negoci pel conjunt d’activitats dutes a terme l’any anterior.

 • Xifra anual de negoci inferior a 250.000 euros, presentació semestral: juliol i gener;
 • Xifra anual de negoci inferior a 3.600.000 euros, presentació trimestral: abril, juliol, octubre i gener;
 • En els altres casos, presentació mensual.

articles junyer

L’Impost sobre Societats és un impost directe que s’aplica sobre els beneficis obtinguts per les persones jurídiques.

S’ajusta el resultat comptable per arribar a la base de tributació.

El tipus general de gravamen és del 10%.

La quota de tributació és la quantitat resultant d’aplicar el tipus de gravamen a la base de tributació.

S’estableixen deduccions per:

 • Eliminar la doble imposició interna i internacional;
 • Creació de llocs de treball;
 • Inversions.

Al setembre els obligats tributaris han d’efectuar un pagament a compte de la liquidació corresponent al període impositiu que estigui en curs el primer dia d’aquest mes.

El pagament a compte es calcula aplicant el percentatge del 50% sobre la quota de liquidació de l’exercici anterior.

Les bases de tributació negatives poden compensar les bases de tributació positives dels períodes impositius que concloguin en els deu anys posteriors.