L’Impost sobre la Renda dels No-Residents fiscals a Andorra és un impost directe que s’aplica a les persones o les empreses que obtenen rendes al Principat d’Andorra i que no resideixen a Andorra.

L’IRNR l’han de pagar les empreses i les persones que no resideixen a Andorra i que han obtingut rendes a Andorra.

L’import de l’impost a pagar en general és un 10% de l’import de la factura pagada.

Si es tracta de rendes pagades en concepte de cànons l’impost és d’un 5% de la factura pagada i per les reassegurances un 1,5%.

Les empreses andorranes que paguin rendes a empreses o persones que no resideixen a Andorra en relació a serveis realitzats a Andorra han de complir amb les obligacions següents:

  • Retenir l’import resultant d’aplicar el tipus impositiu a l’import de la factura en concepte d’impost que s’ha d’ingressar;
  • Presentar al ministeri de les finances la declaració de retenció i d’ingrés a compte de l’impost durant els mesos d’abril, juliol, octubre o gener immediatament posterior a la retenció.

En cas de convenis de doble imposició, s’hauria de revisar cas per cas si s’aplica o no aquest impost.