IMPOST SOBRE SOCIETATS

 • Anàlisi i càlcul de l’impost sobre societats.
 • Anàlisi de les deduccions fiscals aplicables.
 • Assistència en el compliment de les obligacions formals tributàries, d’acord amb la legislació vigent.
 • Presentació de les declaracions de l’impost a l’Agència Tributària.
 • Planificació fiscal.

IMPOST GENERAL INDIRECTE

 • Anàlisi de la subjecció a l’impost de les operacions realitzades.
 • Anàlisi dels supòsits d’operacions exemptes.
 • Elaboració de les autoliquidacions corresponents.
 • Presentació de les autoliquidacions a l’Agència Tributària.
 • Assistència en el compliment de les obligacions formals tributàries, d’acord amb la legislació vigent.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

 • Anàlisi i càlcul de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
 • Anàlisi de les deduccions fiscals aplicables.
 • Assistència en el compliment de les obligacions formals tributàries, d’acord amb la legislació vigent.
 • Presentació de les declaracions de l’impost a l’Agència Tributària.
 • Planificació fiscal.

IMPOST SOBRE LA RENDA DELS NO-RESIDENTS FISCALS A ANDORRA

 • Anàlisi de la subjecció a l’impost de les operacions realitzades.
 • Assistència en el compliment de les obligacions formals tributàries, d’acord amb la legislació vigent.
 • Presentació de les declaracions de l’impost a l’Agència Tributària.

FISCALITAT INTERNACIONAL

 • Assistència en l’aplicació dels convenis per evitar la doble imposició internacional.

ALTRES SERVEIS

 • Assessorament en la resta d’impostos i taxes establerts al Principat d’Andorra:
  • Impost sobre les transmissions patrimonials.
  • Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.
  • Impostos comunals.
  • Altres impostos i taxes.
 • Assistència en el compliment de les obligacions formals tributàries, d’acord amb la legislació vigent.
 • Assessorament en cas d’inspecció tributària i de procediments sancionadors.

Contacta amb nosaltres per a més informació

CONTACTE