L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques és un impost directe que grava les rendes obtingudes per les persones físiques que rebin la consideració de residents fiscals en territori andorrà.

Es grava la renda mundial obtinguda per l’obligat tributari.

Obligat tributari és qualsevol persona física en què es doni una de les circumstàncies següents:

  • Visqui més de 183 dies en el territori andorrà durant l’any natural;
  • Que radiqui a Andorra el nucli principal de les seves activitats econòmiques o els seus interessos econòmics, de manera directa o indirecta.

L’IRPF grava:

  • Les rendes del treball;
  • Les rendes del capital immobiliari;
  • Les rendes d’activitats econòmiques;
  • Les rendes del capital mobiliari;
  • Els guanys i pèrdues de capital.

El tipus de tributació és del 10%. No obstant, la llei preveu reduccions el que implica que el tipus equivalent és d’un 5% per a les rendes compreses entre 24.000 euros i 40.000 euros.

L’obligat tributari haurà de presentar la declaració de l’IRPF entre l’1 d’abril i el 30 de setembre de l’exercici posterior al que és objecte de declaració.