L’Impost General Indirecte és un impost indirecte que grava:

  • Els lliuraments de béns i les prestacions de serveis efectuats en territori andorrà per empresaris o professionals a títol onerós, amb caràcter habitual o ocasional, en el desenvolupament de la seva activitat econòmica;
  • Les importacions de béns.

Les persones físiques o jurídiques que desenvolupen activitats econòmiques no tenen la consideració d’empresaris pel que fa a aquest impost (excepte que manifestin de forma expressa la voluntat de ser-ho) quan facin lliuraments de béns i prestacions de serveis que no superin la xifra anual de 40.000 euros.

El tipus de gravamen general és del 4,5%.

Els obligats tributaris han de presentar la liquidació de l’impost periòdicament en funció de la xifra anual de negoci pel conjunt d’activitats dutes a terme l’any anterior.

  • Xifra anual de negoci inferior a 250.000 euros, presentació semestral: juliol i gener;
  • Xifra anual de negoci inferior a 3.600.000 euros, presentació trimestral: abril, juliol, octubre i gener;
  • En els altres casos, presentació mensual.