L’Impost sobre Societats és un impost directe que s’aplica sobre els beneficis obtinguts per les persones jurídiques.

S’ajusta el resultat comptable per arribar a la base de tributació.

El tipus general de gravamen és del 10%.

La quota de tributació és la quantitat resultant d’aplicar el tipus de gravamen a la base de tributació.

S’estableixen deduccions per:

  • Eliminar la doble imposició interna i internacional;
  • Creació de llocs de treball;
  • Inversions.

Al setembre els obligats tributaris han d’efectuar un pagament a compte de la liquidació corresponent al període impositiu que estigui en curs el primer dia d’aquest mes.

El pagament a compte es calcula aplicant el percentatge del 50% sobre la quota de liquidació de l’exercici anterior.

Les bases de tributació negatives poden compensar les bases de tributació positives dels períodes impositius que concloguin en els deu anys posteriors.